Mededeling aan de bevolking

Hier lees je de bekendmakingen aan de bevolking van Hechtel-Eksel.

Voorlopige vaststelling van de wijziging van de Atlas van de Buurtwegen en van rooilijnplan van voetweg nr. 24 te Eksel

Het publiek wordt ervan in kennis gesteld dat er wordt overgegaan tot een onderzoek de commodo et incommodo in verband met de wijziging van de Atlas van de Buurtwegen en van het rooilijnplan van voetweg nr. 24 te Eksel.

Het onderzoek heeft plaats van 5 augustus 2017  tot en met 3 september 2017.
De bundel ligt gedurende voormelde termijn ter inzage van het publiek in het gemeentehuis, Don Boscostraat 5 te 3940 Hechtel-Eksel (dienst Bouwen en Wonen). U kan de bundel komen inkijken tijdens de openingsuren op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u.
Eventuele opmerkingen en bezwaren moeten uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek, zijnde 3 september 2017, verstuurd worden naar de gemeente, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel, met een aangetekende brief of afgegeven worden tegen ontvangstbewijs.

Terug naar boven

Opheffing Politiebesluit van de gouverneur betreffende drinkwaterschaarste

De gouverneur van de Provincie Limburg nam op 22 juni 2017 een politiebesluit betreffende drinkwaterschaarste. Dit besluit werd opgehoffen op 30 juni 2017. U kan het besluit hier nalezen.

Terug naar boven

Bekendmaking verkoop perceel landbouwgrond

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Hechtel-Eksel maakt bekend  dat het ingevolge de beslissing van de gemeenteraad van 25 oktober 2016 overgaat tot de onderhandse verkoop van een perceel landbouwgrond, gelegen te Hechtel-Eksel, Heidebloemstraat, ten kadaster gekend onder Hechtel-Eksel, 1e afdeling, sectie B, nr. 378, groot 26a 20ca.

Het perceel landbouwgrond zal worden toegekend aan de indiener van het hoogste bod.

De minimum verkoopprijs bedraagt tienduizend achthonderdvijfenzeventig (10.875,00) Euro.

Indien U interesse betoont tot aankoop van het perceel landbouwgrond, verzoeken wij U ons onder gesloten omslag uw prijs aan te bieden voor 9 juni 2017.

Het volledig dossier betreffende deze onderhandse verkoop ligt voor eenieder ter inzage in het gemeentehuis, dienst Bouwen en Wonen, alle werkdagen tijdens de openingsuren.

Terug naar boven

Wijziging van de Atlas van Buurtwegen en van afschaffingsplan voetweg nr. 23

Bericht van onderzoek de commodo et incommodo

Voorlopige vaststelling van de wijziging van de Atlas van de Buurtwegen en van het afschaffingsplan van voetweg nr. 23 te Hechtel

 

Het publiek wordt ervan in kennis gesteld dat er wordt overgegaan tot een onderzoek de commodo et incommodo in verband met de wijziging van de Atlas van de Buurtwegen en van het afschaffingsplan van voetweg nr. 23 te Hechtel.

Het onderzoek heeft plaats van 28 april 2017  tot en met 27 mei 2017.
De bundel ligt gedurende voormelde termijn ter inzage van het publiek in het gemeentehuis, Don Boscostraat 5 te 3940 Hechtel-Eksel (dienst Bouwen en Wonen). U kan de bundel komen inkijken tijdens de openingsuren op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u.
Eventuele opmerkingen en bezwaren moeten uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek, zijnde 27 mei 2017, verstuurd worden naar de gemeente, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel, met een aangetekende brief of afgegeven worden tegen ontvangstbewijs.

Terug naar boven

Tankstation met aardgas - DATS 24 nv

Bekendmaking van een milieuvergunningsaanvraag en openbaar onderzoek voor de exploitatie van een nieuwe inrichting (tankstation met aardgas) klasse 1 - DATS 24 nv

De Burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door DATS 24 nv, Edingensesteenweg 196 te 1500 HALLE, een aanvraag werd ingediend voor het verkrijgen van een milieuvergunning: exploitatie van een nieuwe inrichting (tankstation met aardgas), op de kadastrale percelen van en te 3940 HECHTEL-EKSEL 1 AFD/HECHTEL, sectie A, nr(s) 0201Y, 0205G2, 0205E2 ter plaatse Peerderbaan 17-19. Een gewijzigd uitvoeringsplan werd aangeleverd.

Aanvraag voor het uitbaten van een tankstation met aardgas, zodat deze in totaliteit volgende rubrieken uit de indelingslijst van Vlarem I omvat: 3.4.1.a., 6.5.3, 12.2.1, 16.3.2.1.b., 16.9.e., 17.1.2.2.1, 17.3.2.1.1.2,17.3.2.2.3 + aanvraag afwijking op art. 5.16.8.4 §6 (tankzuil) en 5.16.8.6 §7 (aflaatreservoir).

De vergunningsaanvraag met bijlagen ligt van 5 april 2017 tot en met 5 mei 2017 ter inzage bij het gemeentebestuur van Hechtel-Eksel.

Gedurende  die  periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk aan  het  college  van  burgemeester en schepenen gericht worden of  mondeling  worden meegedeeld aan de burgemeester of aan een door hem aangeduide ambtenaar.  Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

 

Terug naar boven

2016_Leegstand en verwaarlozing bedrijfsruimten

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat de bekendmaking van het college van burgemeester en schepenen, gedagtekend op 16 september 2016, met als onderwerp "Bekendmaking uittreksel uit de inventaris van de registreerde bedrijfsruimten (leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten)" afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 20 september 2016.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen.

Terug naar boven

Natura 2000 Vlaanderen

De natuur in topconditie houden in heel Europa, dat is het doel van Natura 2000. Daarom zal ook Vlaanderen tegen 2020 stap voor stap waardevolle planten en dieren, en hun leefgebieden, beschermen en waar nodig ontwikkelen en herstellen. De streefdatum om alle natuurdoelen te realiseren is 2050. 

Het agentschap voor natuur en Bos organiseert een openbaar onderzoek over het voorlopig vastgestelde programma.U kunt het programma bekijken via www.natura2000.vlaanderen.be/openbaaronderzoek. 

Opmerkingen of bezwaren over het programma kunnen via het e-loket (bij voorkeur) of schriftelijk ingediend worden tot uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek, op 7 mei 2017. De schriftelijke indiening moet gebeuren met een aangetekende brief, tegen ontvangstbewijs aan Agentschap voor Natuur en Bos, Koning Albert-II laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

Voor alle algemene, inhoudelijke vragen omtrent Natura 2000, mail je naar europese.natuurdoelen@vlaanderen.be.

Terug naar boven

Contact

  • Communicatie
  • Don Boscostraat 5
  • 3940 Hechtel-Eksel
  • T011 73 01 57
  • F011 73 01 54
  • E